Electroreduction of CO2 Catalyzed by a Heterogenized Zn–Porphyrin Complex with a Redox-Innocent Metal Center

Overview

Title: 

Electroreduction of CO2 Catalyzed by a Heterogenized Zn–Porphyrin Complex with a Redox-Innocent Metal Center

Authors: 

Wu, Yueshen; Jiang, Jianbing; Weng, Zhe; Wang, Maoyu; Broere, Daniël L. J.; Zhong, Yiren; Brudvig, Gary W.; Feng, Zhenxing; Wang, Hailiang

DOI: 

Journal: 

ACS Central Science

Year: 

2017

Menu